Podmínky členství

Všeobecné podmínky věrnostního programu TOPME UHLÍM ekologicky a levně společnosti Ridera Bohemia a.s. (dále jen TOPME UHLÍM)

TOPME UHLÍM je bonusovým programem pro zákazníky společnosti Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, se sídlem v Ostravě, 28. října 2092/216, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2848 a pro zákazníky vybraných obchodních partnerů (dále jen „Ridera“). Tento program je realizován ve spolupráci s Českou poštou s. p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (dále jen „Česká pošta“) a je zaměřen na poskytování benefitů pro stálé zákazníky společnosti Ridera a zákazníky jejich vybraných obchodních partnerů. Členy programu se zákazníci stávají dobrovolně na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují vyplněním svých údajů a svým podpisem na Žádosti o vystavení Zákaznické karty TOPME UHLÍM / Zákaznické karty České pošty (dále jen „Zákaznická karta“). Současně se tím stávají účastníky bonusového programu Zákaznické karty České pošty. Nedílnou součástí Žádosti o vystavení Zákaznické karty jsou tyto Podmínky a obchodní podmínky Zákaznické karty České pošty dostupné na www.zakaznicka-karta.cz

I. Členství v programu TOPME UHLÍM

Členem programu TOPME UHLÍM se může stát kterákoli fyzická osoba starší 15 let s korespondenční adresou na území České republiky, která vyplní žádost o vystavení Zákaznické karty a předá takovou Žádost ke zpracování. Žádost o vystavení Zákaznické karty je možné získat na prodejnách vybraných obchodních partnerů Ridera nebo na webových stránkách www.topmeuhlim.cz. Žádost o vystavení Zákaznické karty, vyplněná zákazníkem, musí být následně předána ke zpracování na prodejnu obchodních partnerů Ridera, kde bylo uhlí zakoupeno, nebo na kteroukoliv poštu, případně odeslána elektronicky pomocí zabezpečeného online formuláře na webu www.topmeuhlim.cz. Zákaznická karta bude následně žadateli o členství zaslána v doporučené zásilce Do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

V případě ztráty či zničení Zákaznické karty, je člen programu TOPME UHLÍM povinen písemně či elektronicky informovat o této skutečnosti prostřednictvím zákaznické linky portálu a Zákaznická karta mu bude deaktivována do 24 hodin. Nová Zákaznická karta bude v takovém případě členovi programu vystavena na základě písemné nebo elektronické žádosti doručené na adresu: Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory nebo na e-mail: info@ridera.eu, nebo na kterékoliv pobočce České Pošty bez nutnosti vyplnění nové Žádosti.

Členství v programu TOPME UHLÍM a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodu uvedených v článku II. těchto Podmínek.

II. Ukončení členství v programu TOPME UHLÍM

Členství v programu TOPME UHLÍM zaniká z těchto důvodů:

 • úmyslným uvedením nesprávných údajů v Žádosti o vydání Zákaznické karty,
 • zneužitím výhod, nebo jednáním v rozporu s těmito Podmínkami,
 • ukončením členství na vlastní žádost člena,
 • odvoláním souhlasu člena se zpracováním jeho osobních údajů,
 • jiné důvody vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

III. Výhody programu TOPME UHLÍM

Všichni členové programu TOPME UHLÍM získají:

 • Výhody České pošty, s.p., viz Zákaznická karta
 • Poradenství o novinkách, produktech a službách partnerů ze všech částí procesu spalování (paliva, kotle, komíny) vždy jako první
 • Možnost zapojení se do VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY

Členové programu nakupující na www.ridepal.cz získají navíc:

 • Slevu na každý nákup u Ridepal.cz
 • Garanci letní ceny – pokud v období od 1.1. do 30.6. kalendářního roku koupí člen programu pevné palivo na www.ridepal.cz, kdykoliv poté v následujícím období 1.7. až 31.12. příslušného kalendářního roku obdrží stejné zboží za shodnou nebo nižší cenu
 • Garanci ceny baleného uhlí na 2 roky – při jednorázovém nákupu paliva v objemu minimálně 5 t získá člen programu garanci stejné nebo nižší ceny po dobu do 31.12.2017
 • Prodlouženou záruku kotel Benekov – každý člen programu, který po 1.1.2015 zakoupil kotel na pevná paliva Benekov, a který v průběhu prvních pěti let od montáže tohoto kotle, zakoupí u Ridepal.cz min 5 t baleného paliva ročně, získá prodlouženou záruku na tento kotel v délce 5 let od data prodeje. Jako členovi klubu je mu vedena evidence o nákupech a v případě potřeby uplatnění prodloužené záruky tak může doložit, že pro svůj kotel kupoval vhodné palivo.

Výhody České pošty, s. p., jsou uvedeny v Obchodních podmínkách Zákaznické karty České pošty, s. p. Veškeré informace o výhodách České pošty, s. p. jsou dostupné na pobočkách České pošty, s. p., nebo na portálu www.zakaznicka-karta.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Žadatel o členství v programu TOPME UHLÍM svým podpisem na Žádosti o vystavení Zákaznické karty výslovně souhlasí s tím, aby společnost Ridera Bohemia a.s. a Česká pošta, s. p., zpracovávaly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jeho osobní údaje uvedené v Žádosti o vystavení Zákaznické karty (tzn. jméno, příjmení, adresa, telefon, e–mail, datum narození a místo narození (dále jen „osobní údaje“), včetně všech informacích získaných používáním této Zákaznické karty, a to za podmínek uvedených níže na Žádosti o vystavení Zákaznické karty. Osobní údaje člena programu TOPME UHLÍM budou zpracovávány za účelem zajištění jeho účasti v tomto klubu a v bonusovém programu Zákaznické karty České pošty, dále za účelem nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení společnosti Ridera Bohemia a.s., jejích smluvních partnerů a České pošty, s. p.

V. Závěrečná ustanovení

Veškeré výhody v rámci programu TOPME UHLÍM nejsou právně vymahatelné. Společnost Ridera Bohemia a.s. si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Podmínky. Členové programu TOPME UHLÍM budou o těchto změnách informováni elektronickou poštou a na www.topmeuhlim.cz. Společnost Ridera Bohemia a.s. si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost programu TOPME UHLÍM. Datum ukončení tohoto programu bude oznámeno členům programu TOPME UHLÍM elektronickou poštou a na www.topmeuhlim.cz. Kontaktní adresa programu TOPME UHLÍM: Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, se sídlem 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, e-mail: info@ridera.eu.