Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Úplná pravidla a podmínky soutěže Topme uhlím ekologicky a levně platná pro území České republiky

(dále také “soutěž”)

 1. POŘADATEL

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Ridera Bohemia a.s., se sídlem 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 26847833.

 1. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v období od 1.4.2021 do 30.6.2021 včetně, na území České republiky.

 1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“), který splní níže uvedené podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Podmínkou účasti v soutěži je:

 • zakoupení před svou účastí v soutěži v období od 1.4.2021 do 30.6.2021 jednorázově minimálně 3 t uhlí u jednoho z partnerských uhelných skladů nebo na e-shopu ridepal.eu a uschování originálu pokladního dokladu,
 • zodpovězení soutěžní otázky zveřejněné na internetových stránkách topmeuhlim.cz. Na tuto otázku musí účastník odpovědět prostřednictvím stránek www.topmeuhlim.cza dále je účastník soutěže povinen zadat úplně a pravdivě své kontaktní údaje.

Na danou otázku může účastník odpovídat od prvního do posledního dne měsíce, ve kterém soutěž probíhá a to pouze jednou. Výběr výherce proběhne prvního dne následujícího měsíce a zveřejněn bude na stránkách www.topmeuhlim.cz do 14 dnů.

Cenu číslo 1. vyhrává 99. účastník, cenu číslo 2. 29. účastník a cenu číslo 3. vyhrává 69 účastník, který na otázku odpoví správně prostřednictvím webu www.topmeuhlim.cz a současně splní výše uvedené podmínky. Odpověď musí být z hlediska těchto pravidel bezvadná. Výherci budou o výhře informováni formou e-mailu ihned po vyhodnocení soutěže.

Účastníci mohou soutěžit opakovaně.

 1. VÝHRA

Po celou dobu soutěže se kontakty z ČR shromažďují do jedné databáze, přičemž vyhrává každý 99, 29 a 69 účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku daného měsíce, a to prostřednictvím webu tzn. že tato účastníkova správná odpověď bude doručena z webového rozhraní organizátorovi jako devadesátádevátá, dvacátádevátá a šedesátádevátá. Počet výher je limitován na 3 ks měsíčně. Celkově za výše uvedené období vyhraje 18 soutěžících, jejichž odpověď v daném měsíci bude splňovat podmínku „99, 29 a 69“ v pořadí.

Výhrou jsou:

 1. Poukaz k odběru uhlí v hodnotě 8.000 Kč ZDARMA (99. účastník)
 2. Poukaz k odběru uhlí v hodnotě 5.000 Kč ZDARMA (29. účastník)
 3. Poukaz k odběru uhlí v hodnotě 3.000 Kč ZDARMA (69. účastník)

 

u partnerského prodejce (tam, kde se uskutečnil nákup). Každý výherce výhry obdrží výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím předání. Pokud výherce nesplní požadovaná pravidla soutěže (např. nepředloží originál dokladu o minimální jednorázové koupi 3 t uhlí u partnerského prodejce, nebo bude shledáno, že předložený doklad není ve shodě s evidencí prodejce), bude výherce informován o skutečnosti, že nebyly naplněny základní podmínky soutěže, a tedy není oprávněn obdržet Poukaz na nákup uhlí. Současně vyhlašovatel neprodleně vyhlásí jiného vítěze, konkrétně soutěžícího, který odpověděl správně na vědomostní otázku jako další (100, 70, 30) v pořadí. Pokud i v jeho případě nebude doklad o koupi uhlí vyhlašovatelem posouzen jako oprávněný, pak se výhra přesouvá na další měsíc, tedy v dalším měsíci mohou Poukaz získat 99. a 100. v pořadí atd. V případě, že si výherce obdrženou výhru nepřevezme, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

Výhry budou distribuovány nejpozději do 15 dnů po posouzení splnění nároku na výhru, a to na kontakty, které výherci zadají. Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks za daný soutěžní měsíc.

V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.topmeuhlim.cz.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY

Výhru může výherce uplatnit pouze u svého prodejce, který je zároveň partnerem soutěže a u nějž soutěžící nakoupil v období od 1.4.2021 do 30.6.2021 před svým vstupem do soutěže a jehož originál dokladu o koupi uhlí předložil.

Soutěžní otázka pro příslušný soutěžní měsíc bude zveřejněna na webu www.topmeuhlim.cz vždy 1. den soutěžního měsíce. Poslední otázka bude zveřejněna 1.6.2021. Až do posledního dne daného soutěžního měsíce je možné na soutěžní otázku odpovídat. Správná odpověď bude na webu zveřejněna vždy do 7. dne následujícího měsíce. Výherce bude kontaktován do 7. dne následujícího měsíce. Pokud se prokáže originálem prodejního dokladu, který bude ověřen, na nákup minimálně jednorázově 3 t uhlí, které zakoupil v období mezi 1.4.2021 a posledním dnem příslušného soutěžního měsíce na kterémkoli partnerském uhelném skladu nebo na e-shopu www.ridepal.eu, získá neprodleně poukaz k odběru uhlí zdarma u stejného prodejce, kde uhlí zakoupil.

Předání výherního poukazu bude provedeno osobně zástupcem vyhlašovatele soutěže na místě spotřeby předmětného nakoupeného uhlí.

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

Reklamovat závady na výhře není možné.

Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Ridera Bohemia, a.s. se sídlem 28. října  2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 26847833. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.topmeuhlim.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.topmeuhlim.cz.

Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.topmeuhlim.cz

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

V Praze dne 1.4.2021